foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 

 

O G Ł O S Z E N I E

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDZIE-HUCIE

INFORMUJE MIESZKAŃCÓW GMINY RUDA-HUTA O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA

Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023


Żywność dystrybuowana będzie przez Polski Czerwony Krzyż Oddział w Chełmie -

 odbiór żywności osobiście w Chełmie!

 

Pomoc żywnościowa może być przekazywana dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej tj.:

1. spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, trudności w integracji cudzoziemców, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna)

2. których dochód nie przekracza kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z programu, tj. 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby wyrażające chęć skorzystania z pomocy żywnościowej, zobowiązane są do złożenia oświadczenia wraz z zaświadczeniami o dochodach swoich i osób wspólnie zamieszkujących za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie.

 

Termin składania oświadczeń: od 02.10.2023r. do 20.10.2023 r.

 

Brak złożenia stosownego oświadczenia lub przekroczenie kryterium dochodowego będzie skutkowało nie udzieleniem takiej pomocy.