foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1.                  Umotywowany wniosek osoby ubiegającej się o pomoc w formie zasiłku okresowego, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

2.                  Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość /do wglądu/.

3.                  Rodzinny wywiad środowiskowy.

4.                  Zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku osoby ubiegającej się o pomoc oraz wszystkich osób wspólnie z nią gospodarujących.

5.                  Inne dokumenty, które są niezbędne do pogłębienia diagnozy sytuacji rodziny

INFOFRMACJE DODATKOWE

1.   Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie,    możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

a) osobie samotnie gospodarującej , której dochód jest niższy od 701 zł,

b) osobie w rodzinie, której dochód jest niższy od 528 zł.

2.       Zasiłek okresowy ustala się:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;

b) w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi: w przypadku rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny, w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby.

3.      Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

4.   Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala OPS na podstawie okoliczności sprawy.