foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Umotywowany wniosek osoby ubiegającej się o pomoc w formie zasiłku celowego, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego .

2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość /do wglądu/.

3. Rodzinny wywiad środowiskowy.

4. Zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku osoby ubiegającej się o pomoc oraz wszystkich osób wspólnie z nią gospodarujących.

5. Inne dokumenty , które są niezbędne do pogłębienia diagnozy sytuacji rodziny.

INFOFRMACJE DODATKOWE

1. Świadczenia z pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

2. Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu, o ile spełnione jest kryterium dochodowe:

a) na osobę samotnie gospodarującą – nie może przekroczyć kwoty 701 zł

b) na osobę w rodzinie – nie może przekroczyć kwoty 528 zł.

3. Zasiłek celowy na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej, ekologicznej może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach* osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny , który nie podlega zwrotowi.

 

*szczególnie uzasadniony przypadek zachodzi wtedy, gdy sytuacja życiowa osoby lub rodziny, ponad wszelką wątpliwość, bez konieczności wnikliwych zabiegów interpretacyjnych istniejącego stanu rzeczy, pozwala
stwierdzić, że jest nadzwyczaj drastyczna, dotkliwa w skutkach i głęboko ingerująca w plany życiowe,a wynika ze zdarzeń nienależących do zdarzeń codziennych ani nawet do zdarzeń nadzwyczajnych.