foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Umotywowany wniosek osoby ubiegającej się o pomoc w formie zasiłku stałego, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

2. Wywiad środowiskowy.

3. Aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

4. Zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku osoby ubiegającej się o pomoc oraz wszystkich osób wspólnie z nią gospodarujących.

5. Inne dokumenty, które są niezbędne do pogłębienia diagnozy sytuacji rodziny.

INFOFRMACJE DODATKOWE

1. Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód nie przekracza:

a) 701 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej;

b) 528 zł – na osobę w rodzinie.

2. Zasiłek stały ustala się w wysokości:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie;

b) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. 3. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. 4. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.