foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Umotywowany wniosek osoby ubiegającej się o pomoc w formie posiłku, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość /do wglądu/.

3. Rodzinny wywiad środowiskowy.

4. Zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku osoby ubiegającej się o pomoc oraz wszystkich osób wspólnie z nią gospodarujących.

5. Inne dokumenty, które są niezbędne do pogłębienia diagnozy sytuacji rodziny

INFOFRMACJE DODATKOWE

1. Pomoc w postaci gorącego posiłku może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego.

2. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, a kryterium dochodowe rodziny wynosi 528 zł x liczba członków rodziny.

3. Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana:

a) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

c) osobom i rodzinom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, zwłaszcza osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym - w formie posiłku.