foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Umotywowany wniosek osoby ubiegającej się o pomoc w formie usług opiekuńczych, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość /do wglądu/.

3. Rodzinny wywiad środowiskowy.

4. Zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku osoby ubiegającej się o pomoc oraz wszystkich osób wspólnie z nią gospodarujących.

5. Zaświadczenie lekarskie o konieczności przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych ze względu na stan zdrowia dla osób wymagających pomocy innych osób.

6. Inne dokumenty, które są niezbędne do pogłębienia diagnozy sytuacji rodziny

INFOFRMACJE DODATKOWE

1. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

4. Usługi opiekuńcze są świadczone przez opiekunkę w domu osoby wymagającej pomocy.

OPŁATY

1. Zgodnie z wytycznymi: Uchwały Nr XXXII /115/2005 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty, jak również trybu ich pobierania

 2. Pełny koszt jednej godziny usług wynosi obecnie 22,57 zł.

3. Odpłatność za świadczone usługi ustala się w zależności od dochodu osoby lub dochodu na osobę w rodzinie. Pomoc przysługuje nieodpłatnie osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kwot uprawniających do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (osoby samotne - do 701 zł , rodziny - do 528 zł na osobę w rodzinie)