foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o umieszczenie w DPS wraz z załącznikami:

1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość /do wglądu/,

2. zaświadczenie o sytuacji dochodowej osoby bądź rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

3. oświadczenia o wysokości dochodu małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty,

4. rodzinny wywiad środowiskowy,

5. zaświadczenie o stanie zdrowia,

6. kserokopia aktualnej decyzji emerytalnej /rentowej/, tytułem odpłatności za pobyt w DPS,

7. pisemna zgoda osoby kierowanej na umieszczenie w DPS oraz na dokonywanie potrąceń ze świadczeń,

8. inne dokumenty, które są niezbędne do pogłębienia diagnozy sytuacji rodziny.

INFOFRMACJE DODATKOWE

1. Prawo do umieszczenia w DPS przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

2. Osobę taką kieruje się do DPS odpowiedniego typu zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w DPS.

OPŁATY

1. Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

2. Obowiązani do wnoszenia odpłatności za pobyt w DPS są w kolejności:

a) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka /nie więcej niż 70% dochodów osoby umieszczanej /,

b) małżonek, zstępni przed wstępnymi – w drodze umowy w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, jeżeli ich dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego,

c) gmina, z której osoba została skierowana do DPS.